ป.4/9

27/6/2554

คณิต หน้า or.p. 59,60,63,66

Eng นำMy world+นำเล่มชมพูมาเรียน

28/6/2554

คณิต or.p.61,67

or.p.53 ข้อ 1วิธีทำเล่ม2

Eng นำ my world มาเรียน อ่านหน้า 79

การงาน วันที่5/7/2554 สอบการจัดกระเป๋านักเรียนให้นักเรียนจัดตารางสอนมาให้ครบเเละนำตารางสอนมาทุกคน

29/6/2554

*นำสังคมมาเรียนวันศุกร์แทนประวัติฯ

ประวัติ ทำ บ.ฝ.หน้า 17 ตอนที่ 2

Eng -แจก Sheet ศัพท์

-ทบทวน My world p.2-16 p.80-81

ไทย – ทำ บ.ฝ.หลักการใช้ตอนที่1 หน้า 49-54

30  มิ.ย. 2554

อังกฤษ   เตรียมกระดาษรายงาน ร.ร.  หรือกระดาษA4   มาคนละ 1  แผ่น  สีไม้   หนังสือ My World   ท่องศัพท์ (Camp silver lake)

คำที่ 1- 10   เตรียมทุกอย่างมา  วันจันทร์

คณิต  OP.P  53  ข้อ 2,3,4  วิธีทำ เล่ม  1

1  ก.ค.  2554

วันจันทร์  งด แต่งชุดลูกเสือ

สังคม  อ่านหน้า 49-53 เพื่อสอบในสัปดาห์หน้า

คณิต  DRP. 53  ข้อ 7  DRP. 54 ข้อ 10, 12  วิธีทำเล่ม 2

 ภาษาไทย  ให้เอาอ่านจับใจความ + หลักการใช้ มาเรียนวันจันทร์

คณิต E    ให้ทำชีทแบบฝึกหัดที่ 6

 4/7/2554

คณิต o.r.p.50ข้อ1-6 o.r.p.51ข้อ7-10  วิธีทำกระดาษรายงานเขีดี

ไทย เขียนเรียงความหัวข้อ”แม่ดีครอบครัวมีความสุข”ความยาว๑-๒หน้ากระดาษA4(เขียนหรืพิมพ์ก็ได้) บ.ฝหลักหน้า๔๙- ๕๔

ENG อ่านMy world ทบทวนก่อนสอบ+นำเล่มชมพูมาเรีน

5/7/2554

*แจกจดหมายเวียนทัศนศึกษาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์นี้

คณิต บนกระดาน8ข้อ

ไทย ทำตอนที่๒หน้า๕๓-๕๔    ส่ง6/7/54

6/7/54

*เชิญชวนนักเรียนป.4 ประกวดที่ค่นหนังสือมีข้อความกับเป้าหมายชีวิตของนักบุญมงฟอร์ต

ENG อ่าน My world (p.2-16)

 7/7/54

*แจกใบบันทึกสาธารณะประโยชน์ ให้ผปค.บันทึกพร้อมเซ็นชื่อด้านล่าง

ส่งกลับคืน กลางเดือนสิงหา

*ขอความร่วมมือกับน.ร. และผปค. เรื่องการรักษาความสะอาดภายใน ร.ร.และรอบๆ ร.ร.

(สำหรับน.ร.และ ผปค.ที่ซื้อของมารับประทานบริเวณใต้ตึก ถ้ายังไม่ให้ความร่วมมือ ต่อไปทางร.ร.

จะไม่อนุญาตนำอาหารเข้ามาทานบริเวณร.ร.)

* ภาษาอังกฤษ    Read my World  + Exeric Book

อ่านและก็ทบทวน

 

10/ก.ค./54

ไทย    ๑.ทบทวนสอบในบ.ฝ.อ่านฯ+บ.ฝ.หลักทุกเรื่องที่เรียนมาอย่างน้อย๕รอบจึงจะสอบผ่าน

 

             ๒.สอบพูดหน้าชั้น-เล่านิทาน๑เรื่อง  ไม่เกิน ๓นาที  -แนะนำตนเอง  -เสียงดังฟังชัด  -มีท่าทาง+นำเสียงหรืออุปกรณ์ ประกอบ

 

              -ข้อคิด ของเรื่อง

 

              ๓.สอบท่องจำ+อ่านไทยวันที่  ๑๙-๕ส.ค. (มาสอบกับครูตอนช่วงพัก)

 

               ๔.บันทึกการอ่านหน้า๒0ให้บันทึกเรื่องความสุขของกะทิ

 

 

10/7/54 นักเรียนทำทบทวนหลักภาษา ๓๐ ข้อนะครับ

 

วิชาภาษาไทยระดับชั้น ป. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

๑.ชื่อ…………………………………………………..นามสกุล………………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

 

*************************************************************************************

 

คำชี้แจง                 เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

๑.ตัวเลือกใดหมายถึงคำนาม

 

ก.         การกระทำของมนุษย์         ข.  เรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

 

ค.         ของซึ่งมีสิ่งเดียวในโลก      ง. เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่      

 

๒.คำใดมิใช่คำวิสามานยนาม

 

            ก.         วิชาคณิตศาสตร์     ข.  ดาวเสาร์      ค.            โรงพยาบาล      ง.   สวนลุมพินี

 

๓.ตัวเลือกใดเป็นคำวิสามานยนาม

 

            ก.         ธนาคารกรุงเทพ                                 ข.         ห้างโรบินสันบางรัก

 

            ค.         สวนสาธารณะ                                    ง.         รถพยาบาล

 

๔.ตัวเลือกใดเป็นคำสามานยนามทุกคำ

 

            ก.         ทะเล    กรุงเทพฯ                                 ข.         ยางลบ             ตู้เย็น

 

ค.         ถนนสุขุมวิท   แม่น้ำเจ้าพระยา                       ง.         โรงเรียน          สวนดุสิต

 

๕. “คุณแม่ไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส” มีคำวิสามานยนามกี่คำ

 

ก. ๑ คำ                                                                                  ข. ๒ คำ

 

ค. ๓ คำ                                                                                 ง. ๔ คำ

 

๖.ตัวเลือกใดหมายถึงคำสรรพนาม

 

ก.            อาการที่แสดงออกของมนุษย์                             ข.   คำเรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ

 

ค.            คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของทั่วไป                     ง.   ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

 

๗.           ตัวเลือกใดเป็นลักษณะคำสรรพนาม              

 

                ก.            คำนามทั่วไป                                        ข.            คำนามเฉพาะชื่อคน

 

                ค.            คำที่ใช้แทนคำนาม                             ง.            คำที่แสดงท่าทางของคำนาม

 

๘.           คำใดมิใช่คำสรรพนาม

 

                ก.            ข้าพระพุทธเจ้า                                    ข.            กระหม่อม

 

                ค.            ใต้ฝ่าพระบาท                                      ง.            พระเจ้าอยู่หัว

 

๙.            ประโยคใดมีคำสรรพนาม

 

                ก.            แม่ของเขาพักอยู่ที่นี่นานแล้ว           ข.            บนเขาลูกใหญ่มีต้นไม้มาก

 

                ค.            พระฉันอาหารเพล                              ง.            สง่าสวมเสื้อหนาว

 

๑๐.         คำใดเป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่ ๒ และ๓

 

                ก.            ข้าพเจ้า                                                 ข.            ท่าน

 

                ค.            เขา                                                          ง.            คุณ        

 

๑๑. ข้อความใดมีคำกริยา

 

ก.           เด็กๆยิ้มแย้ม                                                          ข.           อากาศตอนเช้าวันนี้

 

ค.           เจ้าพนักงานดับเพลิง                                            ง.            นกสีแดงฝูงหนึ่ง

 

๑๒. “แม่ปักเข็มไว้บนหมอน” จากข้อความนี้คำใดเป็นคำกริยา

 

ก.            แม่                                                         ข. ปัก

 

 ค.           เข็ม                                                        ง. บนหมอน

 

๑๓. ประโยคใดเป็นประโยคขอร้อง

 

ก. จงเดินตามลูกศร                                             ข. อย่าจอดรถขวางประตู

 

ค. กรุณาหยิบหนังสือให้ด้วยครับ                      ง. ห้ามกดแตรบริเวณนี้

 

๑๔. ประโยคใดเป็นประโยคคำถาม

 

ก. ตะวันโผล่พ้นน้ำแล้ว                                    ข. เปลือกหอยนี่สวยจริงๆ

 

ค. ถ้าอย่างนั้นฉันขอเดินไปกับเธอ                 ง. เปลือกหอยเจดีย์นี่สวยไหม

 

๑๕. ตัวเลือกใดเป็นประโยคคำสั่ง

 

ก. โปรดข้ามทางม้าลาย                                     ข.  กรุณาขับรถช้าๆ

 

ค. จงตอบคำถาม                                                 ง. น้องไม่มาโรงเรียน

 

๑๖. “โปรดระวัง ทางโค้งอันตราย”  ประโยคข้างต้นสอดคล้องกับตัวเลือกใด

 

ก. ประโยคขอร้อง                                               ข. ประโยคคำสั่ง

 

ค. ประโยคปฏิเสธ                                              ง. ประโยคคำถาม

 

๑๗. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

 

ก. เขายังยืนยันว่าเขาผิด                                     ข. ครูพิมพ์ใจไม่ได้บอก

 

ค. ป๋อไม่ได้มาโรงเรียน                                     ง. ปอไม่ใช่คนดุร้ายอย่างนั้น

 

๑๘. ประโยคใดแตกต่างพวก

 

ก. ขอให้คุณอดทนอีกสักนิด                             ข. เธอต้องทำให้เสร็จในวันนี้

 

ค. ช่วยหรี่เสียงโทรทัศน์ให้หน่อย                    ง. วานหยิบตะกร้าใบนั้น

 

๑๙. ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

 

ก. พันตำรวจตรี = พ.ต.                                     ข. พุทธศักราช = พ.ศ.

 

ค.ไปรษณีย์ = ปณ.                                           ง. เชียงใหม่ = ช.ม.

 

๒๐. ตัวเลือกใดถูกต้อง

 

ก. นางสาว = นส.                                                               ข. หม่อมราชวงศ์ = มรว.

 

ค. คริสต์ศักราช  = คศ.                                                      ง.  สถานีตำรวจ = สน.

 

๒๑. คำเต็มของ อย. คือข้อใด

 

ก. องค์การอาหารและยา                                                   ข. สำนักงานอาหารและยา

 

ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                     ง. องค์การคณะกรรมการอาหารและยา

 

๒๒. กรุงเทพมหานคร เขียนเป็นคำย่อได้อย่างไร

 

ก. กทม.                                                                                 ข. กรุงเทพฯ

 

ค. ก.ท.ม.                                                                              ง. กรุงเทพมหาฯ

 

๒๓. “สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางไปอำเภอศรีราชา”จากข้อความนี้มีคำที่สามารถ

 

         นำมาเป็นคำย่อได้กี่คำ

 

ก.  ๑  คำ                                                                               ข.  ๒  คำ

 

ค.  ๓  คำ                                                                              ง.  ๔  คำ

 

๒๔. คำใดมีเสียงวรรณยุกต์สามัญทั้งหมด

 

ก. ลำธาร                                                                               ข. น้ำปูน

 

ค. จดจำ                                                                                 ง. ด้ายขาว

 

๒๕. อักษรหมู่ใดผันได้ครบ ๕ เสียง

 

ก. อักษรสูง                                                                           ข. อักษรกลาง

 

ค. อักษรต่ำ                                                                           ง. อักษรต่ำคู่

 

๒๖. คำในตัวเลือกใดผันเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

 

ก. คิ้ว-หิ้ว                                                                              ข. ทิ้ง-พริ้ง

 

ค. ล้วง-น้อย                                                                         ง.  น่า-ป้า

 

 

 

๒๗. ประโยคใดผันเสียงสามัญครบทุกเสียง

 

ก. ชาวเขาเก็บลูกท้อ                                                           ข. คนไทยมีใจอารี

 

ค. ผ้าฝ้ายย้อมด้วยสมุนไพร                                              ง. เรามุ่งมั่นรักษาชาติ

 

๒๘. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ ” จากกลอนวรรคนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใดมากที่สุด

 

ก. เสียงสามัญ                                                                      ข. เสียงเอก

 

ค. เสียงโท                                                                            ง. เสียงตรี

 

๒๙. “ใครๆก็รักผมขนาดพัดลมยังพยักหน้าเลย” ข้อความข้างต้นเป็นประโยคชนิดใด

 

                ก. ประโยคคำถาม                                                               ข.ประโยคบอกเล่า

 

                ค. ประโยคปฏิเสธ                                                              ง. ประโยคขอร้อง

 

๓๐.คำประเภทใดไม่นิยมนำมาย่อ

 

                ก. ชื่อเดือน                                                                           ข.ชื่อสัปดาห์

 

                ค.ชื่อบุคคล                                                                           ง.ชื่อสถานที่

    ทบทวนดรุณบทที่ ๖  ๑๙  ๒๕ ชั้น ป. ๔  ชื่อ…………………………………….  โดยมิสวัชรินทร์ รัตตะมณี

 คำชี้แจง ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้ใจความสมบูรณ์

๑.  “เราเป็นโจทก์หรือไฉนขอไต่ถาม” คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่ขีดเส้นใต้คือคำใด

ตอบ _____________________________________________________

๒.  หมอความปัจจุบันตรงกับอาชีพใด และควรมีคุณธรรมใดในการประกอบอาชีพมากที่สุด

ตอบ _____________________________________________________

๓.  ทิดโหมดขาดสิ่งใดจึงไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ตอบ _____________________________________________________

๔.  “มิได้มีประกันหรือสัญญา” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๕.  เหตุใดหลวงสะท้านต้องแอบซ่อนห่อหมี่ผัดที่ซื้อ

ตอบ _____________________________________________________

๖.  ผลของการกระทำในข้อ ๕  เป็นอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๗.  การที่หลวงสะท้านถอดหมวกคำนับจนห่อหมี่หกกระจาย แสดงถึงการขาดสิ่งใด

ตอบ ____________________________________________________

๘.  เด็กๆ ร้องว่า “หมวกคุณหลวงไข่เป็นหมี่” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๙.  การแต่งกายในสมัยหลวงสะท้าน ต่างจากปัจจุบันอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

________________________________________________________

๑๐.  ตายายดำรงชีวิตในลักษณะ “ตำข้าวสารกรอกหม้อ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๑๑.  ตายายจะร่ำรวยถ้ามีนิสัยอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๑๒.  ตายายได้ประโยชน์จากกลองทิพย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ _____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 Responses to ป.4/9

  1. acpp42011 says:

    24 มิ.ย.ซ 2554
    แจกตารางสอบและเนื้อหาสอบ

  2. acpp42011 says:

    การบ้านเยอะจังเลย ไม่มีเวลาเล่นเกมแองกี้เบิร์ดเลยนะ
    สงสารลูกๆ จัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: