ป.4/10

การบ้านวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2554

* ** แต่งชุดลูกเลือกทุกวันจันทร์ (จะไม่เขียนแจ้งอีกแล้ว) ****

……………………………………………………………………………………………………..

23/6/54

คณิต or.p.56,57               or.p.52ข้อ7,8,9,10 วิธีทำลงเล่ม1

ENG-อ่าน MY World หน้า2-16Mon
-สอบท่องอาขยานMon
……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

21/9/54

วันนี้น.รได้ฟังพระธรรมเทศนา

ฉันทะ พอใจๆใฝ่เรียนรู้

วิริยะ เพียรสู้ๆไม่ท้อถอย

จิตตะ ใส่ใจๆไม่เรื่อนลอย

วิมังสา เฝ้าคอยๆ ไม่หลงลืม

เด็กดี  พ่อแม่ต้องกตัญญู

            คุณคูรต้องเคารพ

            เพื่อนดีต้องหมั่นคบ

            แล้วเราจะพบกับความเจริญ

ไทย ทบทวนสอบที่เรียนมากๆ

***เครื่องเขียนสำหรับใช้สอบให้พร้อม

*****พรุ่งน้เข้าแถวมใต้ตึกมาร์ติน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22/9/54

**1.เตรียมตัวสอบทุกวิชาให้มากๆ

     2.เตรียมเครื่องเขียนมาสอบให้ครบ

     3.ใช้2Bฝ่นอย่าให้ออกนอกช่อง

    4.เขียนชื่อไม่ต้องเขียนนามศกุล

    5.สอบเสร็จทำบันทึกการอ่านให้จบเล่ม

    6.สอบเสร็จคัดไทยหน้า14 ,15, 17

    7.สอบ26,28

   8.ประกาศผลสอบ10ต.ค

   9.ห้ามขาดสอบ

10.ปิดเทอมอ่าน พาที บ.๙,๑๑ ดรุณ บ.๓๘,๔๑,๔๒,๔๔

วิทย์ อ่านทบทวน 30ข้อในเล่มขาวด้วย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22/10/54

*เลื่อนการเปิดเทอมจากวันอังคารที่25/10/54เป็นวันอังคารที่1พฤศจิกายน54

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6/12/54

๑.ช่วงปิดเทอม+น้ำท่วมคุณครูให้งานไว้๓.เรื่องมีนักเรียนทำครบเพียง๘ได้แก่15,26,29,30,32,33,43,45ที่เหลือ36คน ครูให้โอกาสทำให้ครบภายในสัปดาห์

๒.ศุกร์นี้ส่งคัดไทยถึงหน้า17ส่งบันทึกการอ่านจบเล่ม

๓.การสอบครั้งที่๓จะเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียนนักเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเลมอ+ทำแบบฝึกหัดอย่่่างดี+ส่งงานทุกงานทุกอย่างตรงเวลา

๔.วิชาภาษาไทยการบ้านที่ให้อ่านหนังสือถือว่าสำคัญมากนักเรียนต้องตั้งใจอ่านจำเรื่องให้ได้รบกวนผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนอ่านหนังสือตามที่ครูแจ้ง

๕.อ่านพาทีบ.๙+ทำหน้า๑-๓ตอนที่๑,๓,๔,๕ส่งพฤหัสนี้

                                                         ขอบคุณค่ะ

                                                  …………………………….

รับทราบ……………………………………………………..ผู้ปกครอง

***แจกใบผลการเรียน ปรับปรุงวิชาที่อ่อนให้มากๆ

***แจกจ.ม.แจ้งการจัดการเรียนการสอน

วิทย์   เล่มเขียวหน้า36เฉพาะข้อ1 ส่งพรุ่งนี้

คณิต   or.p30-32

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7/12/54

ไทย ทำบ.ฝ.หลักหน้า๑-๓ ตอนที่๑-๕ ส่งวันพฤหัสบดีนี้

Math:Eng:Page124,126,127-129 vocab page6 no.1-8

คณิต or.p.37-39

* พรุ่งนี้นำจีนมาเรียนในชั่วโมงการอ่าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/12/54

กอ. พฤหัสบดี15ธ.ค.54 สอบวัดความรู้เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร

ไทย ๑.อ่านดรุณบ.38,41พาทีบ. 11.ทำบ.ฝ.อ่านฯหน้า4,13,15,25ตั้งใจทำงานมีเก็บคะแนน

๒.ท่องอาขยานบทสยามมนุสติตในว.ลำนำหน้า178

ENG แจกสมุดVocabulary อ่านศัพท์คำที่1-10 หน้า1

* พรุ่งนี้จีนมาเรียนในชั่วโมงการอ่าน

วิทย์(E) 1.แปลศัพท์เนื้อหาหน้า89-92ดูจากสมุดศัพท์  2.ทำแบบฝึกหัดหน้า92-93เฉพาะข้อA,B ส่งพฤหัสหน้า

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9/12/54

Math  http://www.mastermath2010.wordpress.com

*วันจ.ที่12ธ.ค.54หยุดชดเชย1วันเปิดเรียนวันอังคาร13.ธ.ค.54

*นร.ที่ผมยาวตัดให้เรียบร้อย

Eng     อ่านศัพท์ที่11-20หน้า1-2คัดเล่มยาวถึงหน้า21 ส่งวันที่17-20ม.ค.55

          ไทย     ทำบ.ฝ.หลักหน้า๔-๗      ส่งวันอังคาร

คณิต   บนกระดาน4ข้อเล่ม1

冲 文 ขยายประโยค3ข้อในสมุดเล่มฟ้า

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13/12/54

ENG      ฝึกท่องอาขยานMiss Jane___ อ่านศัพท์21-25   -อ่านทบทวนunit1.4ในMy World___ทุกวัน

ไทย       อ่านพาทีบ.๑๑+คัดไทยหน้า19ส่งพรุ่งนี้

คณิต      or.p.34,35,46,47ข้อ7-10 *สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก1เล่ม or.p.48ข้อ17วิธีทำเล่ม2

สังคมฯ   1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม5คน   2.วางแผนในการทำแผนที่โดยเลือก1เรื่อง จากหัวข้อดังต่อไปนี้ 2.1 แผนที่ภูมิประเทศ 2.2แผนที่เศรษฐกิจ

(การประกอบอาชีพ) 2.3 แผนที่แสดงจังหวัด  3.อุปกรณืที่ใช้ในการทำแผนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่่ม 4.ใช้เวลาทำผลงานตั้งแต่13 ธ.ค. 54-12ม.ค.55

อุปกรณ์1.ฟิวเจอร์บอร์ด 65×80ซม  2.กระดาษโครงร่างแผนที่ประเทศไทย3.อุปกรณ์ตกแต่งแผนที่บฝ.หน้า14-15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14/12/54

Math:Eng:Page 130,135,143,144,146,149,150 Vocab:Page 6 No.9-17

ENG ท่องอาขยาน  Miss Jane…………….. -อ่านศัพท์หน้า1-2 และ หน้า3 compound words คำที่1-8 ทุกวัน  -หาความหมายคำศัพท์ Aladdin chapter 4 ทุกวัน

คณิต เล่มส้มหน้า49-53    or. p. 48 ข้อ18.19  วิธีทำลงเล่ม2

***แจกจม.บูรณาการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

15/12/54

47 ข้อ 11-12     เล่มส้มหน้า48 ข้อ13.14.15  วิธีทำลงเล่ม2   หน้าปกสมุดวาดเขียน

ENG      -ท่องอาขยาน  Miss Jane……………. -อ่านศัพท์หน้า1-3 -อ่านทบทวนMY WORLD Unit 1.7

วิทย์(E)     แปลหน้า98-102(การแปลใช้เป็นคะแนนเก็บดว้ย)

ไทย -พรุ่งนี้นำสมุดเขียนไทยมาด้วย   -ฝึกเขียนเรียงความ หัวข้อ”อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน”    -ฝึกพูดหน้าชั้น”อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน”  3นาที    -ท่องจำไทยให้คล่อง

16/12/54

ไทย  -คัดไทยหน้า ๒0 – ๒๑

อ่านดรุณ๔๒-๔๔

ท่องจำ+ฝึกพูดหน้าชั้น+ฝึกเรียงความ

ทำบ.ฝ.อ่านหน้า๒๘,๒๙,๓๗,๓๙,๔๑

คณิต  *วาดเขียน 1 ข้อ

or.p.48 ข้อ 16,20เล่ม1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16/12/54

ไทย-คัดไทยหน้า๒0-๒๑

-อ่านดรุณบท๕๒,๔๔

-ท่องจำ+ฝึกพูดหน้าชั้น+เรียงความ

-ทำบฝ.อ่านหน้า24 29 37 39 43

จ แต่งชุดลูกเสือ

คณิต*วาดเขียน 1 ข้อ

or.p48ข้อ16,20เล่ม1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/1/55

ไทย-ศุกร์นี้สอบเขียนไทย,พูดหน้าชั้น,ท่องจำไทย

math -p.107-179

*www.mastermath2010.wordpress.com

Eng -อ่านศัพท์หน้าpg.1-12

*-ทบทวนsheetกริยา3ช่อง(ของเทอม1)เพราะจะต้่องทดสอบเขียนสัปดาห์

-ทำp.g56-57ในMy worldลงเล่มชมพู 10 ข้อ  ส่งพรุ่งนี้

คณิต or.p 84-90

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/1/55

ก.อ.วันจันทร์ให้นำวิชาการงานมาเรียนแทนศิลปะ สอบตัดกระดาษในชั่วโมง

คณิต  or.p.56-57

ENG   -อ่านทบทวนMy World unit1.9 -อ่านsheet กริยา3ช่อง  -อย่าลืมส่งคัดENGวันที่17ม.ค.55  -สอบSpeaking test ต้นเดือนก.พ.55  จับคู่สนทนากับเพื่อน

at school after the weekend -ทำแบบฝึกหัดหลังเรียน Adjective วันพฤหัสหน้า

วิทย์(E)   1.แปลหน้า111-117  2.สัปดาห์หน้าtest เรื่อง energy เก็บ10คะแนน  3.อย่าลืมโครงงานวิทย์ไทย

冲文   ใช้น.ร.จดที่อยู่ที่บ้านลงในสมุดจดการบ้าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/1/55

ไทย ๑.ทบทวนอ่านจับใจความ+หลักภาษา  ๒.ฝึกเขียนเรียงความ+ฝึกพูดหน้าชั้น  ๓.ทำบ.ฝ.หลัก(จม.หน้า๓๙-๔0)  ๔.หมดเขตสอบท่องจำไทยศุกร์

***๕.  อย่ามาโรงเรียนสายให้มาถึงก่อน7.40น.  *****๖.ตัดเล็บ-ตัดผมให้สั้น  วันจันทร์ที่9ตรวจ  ใครผมยาวจะมีช่างมาตัดทรงน.ร.ให้(เสียค่าตัดแพงด้วย)

คณิค    or.p.58,59,60

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9/1/55

กอ.   เตรียมกรรไกรมาสอบงานประดิษฐ์  วันพฤ.ที่12/1/55

***  พรุ่งนี้ไปเรียนบูรณาการที่พระราม2แต่งกายด้วยเสื้อกีฬาสีแดง กางเกงนักเรียน อย่าลืมนำหนังสือเรียนเรียนดนตรีไปด้วย

*       วันศุกร์เรียนจีนในชั่วโมงการอ่าน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11/1/55

ไทย   เตรียมสอบพูดหน้าชั้น+รค.อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน+จม.ถึงเพื่อน

ENG  -ส่งคัดENG วันที่17ม.ค.55   -ทำแบบฝึกadjectives พรุ่งนี้  -เตรียมสอบ speaking test สอบต้นเดือนก.พ. -วันพุธหน้าสอบWriting Test (กริยา3ช่อง)

Math:ENG:Page182,183,184,186,187(color)   worksheet1.Exam——mailing  Revise:Tesselation ppt..Quadrial ppt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12/1/55

คณิต or.p62-66

eng -คัดeng17ม.ค55   -สอบ writingกริยา3ช่องวันพุธ หน้า   -นำAladdin มาเรียนพร้อมหาความหมายคำศัพท์chapter5-6วันอ.ที่17ม.ค55

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13/1/55

* วันเสาร์ที่14ม.ค.เรียนเสริมตามปกติ

** วันจันทร์ที่ 16 หยุดเปิดวันอังคารที่ 17

*** เสาร์ที่ 21 งดเรียนเสริม

คณิต or.p. 68

สุขศึกษา ทำแบบฝึกหัดหน้า 105-109 ไม่ต้องทำหน้า106

sci วันพฤหน้า test light 20 คะแนนดูหนังสือได้

วิทย์    โครงงานวิทย์เสร็จแล้วให้ส่งก่อนได้เลยมิสต้องทยอยอ่าน   อย่างช้าสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17/1/55

ENG  พรุ่งนี้นำAladdin  มาเรียนแปล Chapter5-6มาด้วย     สอบWriting test(กริยา3ช่อง)วันพฤ

ไทย    พฤ.สอบเขียนเรียงความอาชีพที่ผมใฝ่ฝัน       อ่านดรุณบทที่๕๓

วิทย์   บฝ.เล่มเขียวอยู่ที่มิส      โครงงานวิทย์เสร็จแล้วส่งได้เลย

สังคม   ให้นักเรียนหาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนน10คะแนนในวันอังคารหน้า        1.จังหวัดที่นร.อาศัยอยู่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดใดบ้้างบอกมา4จังหวัด

2.จัหวัดที่นร.อาศัยอยู่มีกี่อำเภอได้แก่เขตอะไรบ้างบอกมา10เขต 3.อาชีพส่วนใหญ่ของคนในจังหวัดที่นรใอาศัยอยู่ คืออาชีพใดบอกมา4อาชีพ

4.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในจังหวัดที่นร.อาศัยอยู่มีอะไรบ้างบอกมา2ข้อ5.โบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่ที่สำคัญบอกมา2ข้อ

6.สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณจังหวัดบอกมา2แห่ง   7.ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่สำคัญในจังหวัดที่สำคัญบอกมา2ข้อ   8.เขียนข้อมูลลงในสมุดสังคมเล่มสีขาว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18/1/55

ประวัติฯ    อ่านทบทวนหน้า13-14เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนในวันจันทร์ที่23ม.ค.55 (20คะแนน)

Math:Eng   page192-200(Symmetry)     Worksheet on Web (Print out)

คณิต        or.p.73     or.p.71ข้อ2,3,7  เล่ม2วิธีทำ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19/1/54

คณิต or. 74    71 ข้อ11-12.9

ENS   :  Please  bring  pictures of  famous sports    people  ,  A4   paper  and   coloring  pencils   or    markers

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20/1/55

ไทย     ทำบ.ฝ.หลักหน้า๔๑-๔๒(ฝึกเขียนจ.ม.ถึงเพื่อนสัปดาห์หน้าสอบเก็บคะแนน)

คณิต     or.p.76-79

冲 文    การบ้านในเล่มฟ้า5ข้อ    *วันจันทร์สอบท่องคำอวยพรตรุษจีน  ในเล่มแดง หน้า 8   สอบอ่านวงศ์ตระกูลหน้า9

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23/1/55

ไทย      ส่งบ.ฝหลักพรุ่งนี้(24/1/55)อ่านดรุณบ.53,55       -ทำบ.ฝ.หลัก20-21  ส่งพรุ่งนี้

ART     วาดภาพระบายสี”แผ่นดินของเราในสมุดวาดเขียนโดยใช้เวลาช่วงพักกลางวันทำให้เสร็จ[ใช้สีoil pastels]1.นำกระดาษA4

25/1/55

*** ห้ามนำของเล่น ของ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1/3/55

*กอ.   นำงานมาทำต่อให้เสร็จ แล้วส่งพร้อมใบงานวันพฤหัสบดีที่8มี.ค.55

คณิต   or.p.24 ข้อ14,15,16,17   เล่ม1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14/3/55

ไทย    ขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำข้อสอบและได้คะแนนมากๆทุกวิชา

Advertisements
%d bloggers like this: